Hindi ito isang pagbabanta. Dahil sa oras na magtagpo uli landas natin, gagawin kitang pinaka nakakaawang nilalang sa mundo. Sisiguruhin kong pagsisisihan mo na may nakilala kang jawn sa mundo. Mas makikilala mo yung tinatago kong pagkatao. Makakakita ka ng demonyo sa ibabaw ng lupa. Mag-ingat ka, kaibigan.